UK and European Union flag

Pobyt obywateli UE w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską (UE) w dniu 31 stycznia 2020 r. Jeśli jesteś obywatelem UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i chcesz nadal mieszkać w Wielkiej Brytanii, musisz złożyć wniosek o objęcie Programem Osiedleńczym dla Obywateli UE. Dowiedz się, jak ubiegać się o objęcie programem i jakie kluczowe terminy musisz znać w związku ze składanym wnioskiem. 

Kto musi złożyć wniosek, żeby móc pozostać w Wielkiej Brytanii?

Aby pozostać w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r., musisz złożyć wniosek o objęcie Programem Osiedleńczym dla Obywateli UE (ang. EU Settlement Scheme lub EU Citizens Settlement Scheme), jeśli pochodzisz:

 • z państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), takiego jak Polska czy Niemcy;
 • z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), takiego jak Norwegia, Islandia lub Liechtenstein;
 • ze Szwajcarii;
 • dowolnego innego kraju i masz członka rodziny, który pochodzi z UE, EOG lub Szwajcarii.

EOG obejmuje wszystkie kraje UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Szwajcaria nie jest członkiem UE ani EOG, ale jest częścią jednolitego rynku. Oznacza to, że obywatele Szwajcarii mają takie samo prawo do zamieszkania i pracy w Wielkiej Brytanii, jak inni obywatele EOG.

W zależności od tego skąd pochodzisz, istnieją różne terminy i kryteria, które musisz spełnić, aby pozostać w Wielkiej Brytanii.

Czy obywatele UE mogą pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Tak. Obywatele UE, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii nie dłużej niż od pięciu lat i chcą tu pozostać, muszą złożyć wniosek o status osiedleńca tymczasowego (ang. pre-settled status) w ramach Programu Osiedleńczego dla Obywateli UE do 30 czerwca 2021 r

Czy wiesz, że… Aby ubiegać się o status osiedleńca tymczasowego, wystarczy udowodnić, że mieszka się w Wielkiej Brytanii od co najmniej jednego dnia.

Ewentualnie, jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii od ponad pięciu lat, musisz złożyć wniosek o pełne obywatelstwo brytyjskie lub o status osiedleńca (stałego) w ramach Programu Osiedleńczego dla Obywateli UE przed upływem tego samego terminu. 

Program Osiedleńczy dla Obywateli UE Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rozpoczął się 30 marca 2019 r., a jego celem jest rejestracja obywateli UE i EOG zamieszkałych w Wielkiej Brytanii przed Brexitem, tj. przed 31 stycznia 2020r. 

Czym różnią się status osiedleńca tymczasowego (ang. pre-settled) i stałego (ang. settled)?

Jeśli otrzymasz status osiedleńca, musisz ubiegać się o członkostwo w Programie Osiedleńczym dla Obywateli UE tylko raz. Status osiedleńca zapewnia takie same prawa do opieki zdrowotnej, edukacji, świadczeń i emerytur, jak w przypadku obywateli brytyjskich.

Jeśli pochodzisz z UE i posiadasz status osiedleńca tymczasowego, będziesz mieć dostęp do tych samych praw, co osoba ze statusem osiedleńca stałego, tylko tymczasowo. Status osiedleńca tymczasowego pozwala na pobyt w Wielkiej Brytanii przez pięć lat. Po upływie tego okresu konieczne będzie ubieganie się o status osiedleńca stałego.

Ubieganie się o pobyt w Wielkiej Brytanii po Brexicie przez obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Jeśli jesteś obywatelem Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu i mieszkasz już w Wielkiej Brytanii, również możesz ubiegać się o status osiedleńca tymczasowego lub stałego. Umożliwi Ci to pozostanie w Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego dnia 31 grudnia 2020 r. 

Przed tą datą przysługują Ci takie same prawa do pozostania w Wielkiej Brytanii, jak przed Brexitem. 

Po tej dacie musisz złożyć wniosek o objęcie Programem Osiedleńczym dla Obywateli UE. Aby uniknąć jakichkolwiek przerw związanych z Twoimi prawami do życia i pracy w Wielkiej Brytanii, najlepiej złóż wniosek już teraz

Szwajcaria a Brexit

Obywatele Szwajcarii, którzy chcą pozostać w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r., muszą złożyć wniosek o odnowienie statusu rezydenta w ramach Programu Osiedleńczego dla Obywateli UE przed 30 czerwca 2021 r. 

Dotyczy to również osób pozostających w związku małżeńskim z obywatelem brytyjskim lub posiadających dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii. Jeśli posiadasz podwójne obywatelstwo szwajcarsko-brytyjskie, nie musisz ubiegać się o pobyt w Wielkiej Brytanii. 

Pozostanie w Wielkiej Brytanii przez osoby mające rodzinę z UE, EOG lub Szwajcarii 

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii jako obywatel spoza Wielkiej Brytanii/EOG/UE/Szwajcarii, ale jesteś w związku z obywatelem Wielkiej Brytanii, UE, EOG lub Szwajcarii, możesz ubiegać się o objęcie Programem Osiedleńczym dla Obywateli UE. Musisz złożyć wniosek do 31 grudnia 2020 r. i udowodnić swój związek jako:

 • współmałżonek; 
 • partner cywilny; 
 • partner niebędący współmałżonkiem. 

Wniosek możesz również złożyć, jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii, ich współmałżonka lub partnera cywilnego jako jego:

 • dziecko, wnuk lub prawnuk przed ukończeniem 21. roku życia;
 • dziecko pozostające na utrzymaniu w wieku powyżej 21 lat;
 • pozostający na utrzymaniu rodzic, dziadek, babcia, pradziadek lub prababcia;
 • pozostający na utrzymaniu krewny lub powinowaty.

Członek Twojej rodziny z UE, EOG lub Szwajcarii zazwyczaj również będzie musiał złożyć wniosek. Możesz złożyć wniosek, jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela Irlandii, mimo że sami obywatele Irlandii nie muszą tego robić.

Kto nie musi składać wniosku, żeby móc pozostać w Wielkiej Brytanii?

Nie musisz ubiegać się o objęcie Programem Osiedleńczym dla Obywateli UE, jeśli:

 • jesteś obywatelem brytyjskim lub obywatelem Irlandii;
 • urodziłeś(-aś) się w Wielkiej Brytanii i masz co najmniej jednego rodzica posiadającego status osiedleńca;
 • masz prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii.

Jak ubiegać się o objęcie Programem Osiedleńczym dla Obywateli UE

Wniosek o objęcie Programem Osiedleńczym dla Obywateli UE można złożyć:

 • online;
 • pocztą; 
 • w aplikacji Programu Osiedleńczego dla Obywateli UE (EU Settlement Scheme) w systemie iOS lub Android.

Aby przesłać wniosek pocztą, musisz wydrukować, wypełnić i odesłać formularz z wymaganymi dokumentami na następujący adres:

EU Settlement Scheme, 

PO Box 2075, 

Liverpool, 

L69 3PG,

United Kingdom.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać status osiedleńca tymczasowego?

Aby ubiegać się o status osiedleńca tymczasowego, musisz przedstawić tylko jeden nie starszy niż 6 miesięcy dokument zawierający Twoje imię i nazwisko oraz datę. Aby uzyskać status osiedleńca, musisz przedstawić tylko jeden dowód obejmujący dłuższe okresy. W obu przypadkach możesz przesłać więcej dokumentów, jeśli je posiadasz. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobry pomysł, ponieważ Twój wniosek będzie wówczas lepiej uzasadniony. 

W przypadku ubiegania się status osiedleńca tymczasowego oznacza to co najmniej jeden z następujących dokumentów:

 • wyciąg bankowy przedstawiający otrzymane w Wielkiej Brytanii płatności bądź ponoszone w tym kraju wydatki;
 • odcinek wypłaty wynagrodzenia za pracę w Wielkiej Brytanii;
 • rachunek za media (usługi użyteczności publicznej) z adresem w Wielkiej Brytanii.
 • numer ubezpieczenia społecznego jako dowód zamieszkania na podstawie ewidencji podatków i świadczeń;
 • rachunek za telefon stacjonarny lub komórkowy, telewizję lub Internet z adresem w Wielkiej Brytanii;
 • rachunek związany z gospodarstwem domowym, na przykład za ubezpieczenie, wraz z dowodem zapłaty;
 • list od dostawcy usług opieki zdrowotnej potwierdzający dotychczasowe wizyty;
 • list od agencji rządowej, takiej jak Jobcentre Plus; 
 • pieczęć w paszporcie potwierdzająca wjazd przez port wjazdu w Wielkiej Brytanii;
 • wykorzystany bilet podróżny, taki jak bilet lotniczy, potwierdzający wjazd do Wielkiej Brytanii z innego kraju;
 • faktura za co najmniej jednodniową pracę wykonaną w Wielkiej Brytanii oraz dowód zapłaty.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać status osiedleńca stałego?

Aby uzyskać status osiedleńca stałego, musisz przedstawić dokumenty zawierające zarówno datę początkową, jak i datę końcową. Może to być na przykład rozliczenie podatku od nieruchomości dotyczące okresu co najmniej 6 miesięcy. Inne dokumenty, które można dołączyć:

 • coroczny wyciąg bankowy przedstawiający otrzymane w Wielkiej Brytanii płatności bądź ponoszone w tym kraju wydatki za okres co najmniej 6 miesięcy;
 • list od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie;
 • list lub zaświadczenie wydane przez instytucję edukacyjną z podaniem daty rozpoczęcia i ukończenia kształcenia;
 • dokument z adresem w Wielkiej Brytanii od instytucji finansującej studentów w Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej lub od Student Loans Company;
 • harmonogram spłaty mieszkaniowego kredytu hipotecznego i dowód płatności;
 • list z zarejestrowanego domu opieki potwierdzający, że w nim mieszkasz;
 • dowód opłacania składek emerytalnych przez pracodawcę;
 • roczne sprawozdanie z działalności osoby samozatrudnionej;
 • formularz P60 za okres 12 miesięcy; − pokazuje on podatek zapłacony przez Ciebie od wynagrodzenia w danym roku podatkowym; 
 • formularz P45 (świadectwo pracy) przedstawiający długość poprzedniego zatrudnienia − powinien Ci go przekazać pracodawca przy okazji rozwiązania stosunku pracy.

Dokumenty potwierdzające relacje w przypadku obywateli spoza UE/EOG lub spoza Szwajcarii

Jeśli jesteś obywatelem spoza UE/EOG lub spoza Szwajcarii, musisz udowodnić swój związek z obywatelem UE/EOG lub Szwajcarii mieszkającym w Wielkiej Brytanii, aby pozostać tutaj wraz z nim. Możesz to zrobić za pomocą:

 • zezwolenia rodzinnego lub karty pobytu;
 • ważnego aktu małżeństwa lub aktu zawarcia związku partnerskiego;
 • ważnego zagranicznego aktu zawarcia związku partnerskiego lub związku osób tej samej płci;
 • dowodów na to, że mieszkacie razem co najmniej od dwóch lat, takich jak wspólne wyciągi z rachunków bankowych lub harmonogramy kredytów hipotecznych; 
 • dowodów wspólnych finansów, takich jak deklaracje podatkowe lub inwestycje;
 • aktu urodzenia dziecka, który wymienia was oboje jako rodziców (jeżeli macie dziecko);
 • umowy w sprawie opieki nad dziećmi stwierdzającej, że oboje macie prawa rodzicielskie; 
 • dowodu tożsamości członka rodziny, takiego jak paszport, dowód osobisty lub numer referencyjny wniosku o objęcie Programem Osiedleńczym dla Obywateli UE.

W przypadku wszystkich wniosków konieczne jest również podanie informacji o wszelkich wyrokach za przestępstwa, a także dołączenie swojego aktualnego zdjęcia cyfrowego. 

Ze względu na COVID-19 usługi pocztowe są realizowane wolniej niż zwykle. Jeśli chcesz odzyskać paszport przed najbliższym urlopem, najlepiej złóż wniosek zaraz po powrocie z poprzedniego. 

Pobierz aplikację Azimo na system iOS lub Android i zacznij przelewać fundusze już dziś.