UK and European Union flag

Import towarów z UE po Brexicie

Według wytycznych UE dotyczących negocjacji w sprawie Brexitu „nic nie jest ustalone, dopóki wszystko nie zostanie ustalone”. Do czasu sfinalizowania umowy handlowej brytyjskie przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na kilka scenariuszy. W oczekiwaniu na finał negocjacji między Wielką Brytanią a UE w sprawie Brexitu dowiedz się, jak po okresie przejściowym mogą zmienić się zasady importu towarów z UE.

Kiedy obowiązuje okres przejściowy?

Okres przejściowy poprzedzający Brexit rozpoczął się 1 lutego 2020 r. Okres przejściowy ma z założenia dać Wielkiej Brytanii i UE czas na wynegocjowanie nowych zasad współpracy ponadgranicznej, w tym nowego porozumienia handlowego. Okres przejściowy zakończy się 31 grudnia 2020 r., kiedy to wejdą w życie nowe przepisy dotyczące przywozu towarów z UE. 

Zawarcie nowego porozumienia handlowego może jednak oznaczać dla Twojej firmy dodatkowe koszty. 

A to dlatego, że na mocy nowego porozumienia na Twoich dostawców z UE mogą zostać nałożone dodatkowe cła, tj. podatki od importu. A w handlu te dodatkowe koszty prawie zawsze zostają przeniesione na kupującego. 

Jakie przepisy dotyczące importu towarów z UE obowiązują obecnie?

W okresie przejściowym Wielka Brytania nadal czerpie korzyści z przynależności do UE, w tym ze swobodnego przepływu towarów między państwami członkowskimi. 

Załóżmy, że jesteś projektantką mody, która regularnie dokonuje płatności na rzecz dostawców w Polsce za kupowane od nich tekstylia. Do 1 stycznia 2021 r. możesz nabywać towary bez konieczności ponoszenia kosztów z tytułu ceł przywozowych i podatków oraz dokonywania odpraw celnych. Po tym okresie zacznie obowiązywać nowe porozumienie handlowe.

Jak może wyglądać nowe porozumienie handlowe w sprawie importu z UE do Wielkiej Brytanii?

Prawdopodobnie wybrana zostanie jedna z poniższych trzech opcji. 

Pierwszą z nich jest zawarcie umowy o wolnym handlu (FTA), która działałaby podobnie do unijnej zasady „swobodnego przepływu towarów między państwami członkowskimi”. Druga z nich to wprowadzenie brytyjskiej globalnej taryfy celnej (UK Global Tariff, UKGT), która zastąpiłaby unijną taryfę celną. 

Zawarcie umowy o wolnym handlu oznaczałoby, że przepisy dotyczące importu z UE nie uległyby zmianie, tj. nie obowiązywałyby żadne cła (podatki w związku z wywozem i przywozem towarów przez granicę) ani kontyngenty (ograniczenia dotyczące ilości towarów). Natomiast wprowadzenie UKGT i związane z tym koszty mogłoby mieć istotny wpływ na działanie przedsiębiorstw.

Trzecim wariantem jest porozumienie w stylu kanadyjskim, czyli umowa na wzór tej, która obecnie reguluje stosunki handlowe UE z Kanadą. Jej oficjalna nazwa to „kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa” (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). 

Zawarcie porozumienia CETA oznaczałoby rezygnację z większości, ale nie wszystkich, taryf celnych na towary będące przedmiotem handlu między UE a Wielką Brytanią. Utrzymane zostałyby jednak cła na takie towary, jak drób, mięso i jaja. CETA oznacza również zwiększenie kontyngentów, tj. dopuszczalnej wielkości importu towaru bez dodatkowych opłat, ale nie całkowitą rezygnację z ich wprowadzenia. 

Import towarów z UE po Brexicie bez umowy

W przypadku braku umowy o wolnym handlu (FTA) lub CETA Twoja firma prawdopodobnie będzie musiała spełnić nowe wymagania dotyczące importu towarów z UE. Wynika to z faktu, że wymiana handlowa między Wielką Brytanią a UE musiałaby odbywać się zgodnie z podstawowymi zasadami ustalonymi przez Światową Organizację Handlu (World Trade Organization, WTO).

Zgodnie z zasadami WTO cła miałyby zastosowanie w przypadku większości towarów importowanych przez brytyjskie przedsiębiorstwa z UE. Oznaczałoby to, że towary importowane z UE po Brexicie byłyby droższe, a w związku z tym trudniejsze do sprzedania w Wielkiej Brytanii, i oczywiście na odwrót. 

W związku z tą niepewną sytuacją w Azimo Business przygotowaliśmy listę tych nowych kroków wraz z ich objaśnieniem w poniższej tabeli:

  1. Uzyskanie przez firmę numeru EORI.
  2. Sprawdzenie wszelkich wymogów dotyczących dodatkowych certyfikatów lub licencji dla niektórych produktów.
  3. Zapoznanie się z obowiązkami firmy w zakresie podatku VAT.
  4. Podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego odroczenia płatności należności celnych w przypadku importu towarów standardowych.
  5. Podjęcie decyzji w sprawie samodzielnego dokonywania zgłoszeń celnych lub skorzystania z usług pośrednika, np. agenta celnego lub spedytora.
  6. Ustalenie, czy mają zastosowanie specjalne procedury celne.
  7. Zapoznanie się z warunkami UKGT w celu ustalenia ceł obowiązujących w odniesieniu do danych produktów.
  8. Uwzględnienie dostępnych możliwości odroczenia zapłaty należności celnych, o ile dotyczy.
  9. Upewnienie się, że dany dostawca posiada wszystkie potrzebne informacje, np. numer EORI, dodatkowe licencje i certyfikaty oraz zgłoszenia eksportowe. 
  10. Złożenie (samodzielne lub przez pośrednika) deklaracji INTRASTAT, o ile dotyczy. 
WymógPodsumowanie
Numer EORINumer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych to kod nadawany przez brytyjski urząd skarbowy HMRC w celu śledzenia działalności importowej w całym obszarze UE.
Dodatkowe certyfikaty lub licencje Obejmą one towary podlegające kontroli, takie jak zwierzęta hodowlane, rośliny, chemikalia i leki. Obowiązywać może również opłata za inspekcję. 
Wymogi dotyczące podatku VATW przypadku „przywozu towarów o wartości powyżej 135 GBP” podatek VAT będzie płatny z góry. 
Odroczenie zgłoszenia importowegoOpcja dostępna w przypadku towarów standardowych, takich jak ubrania i elektronika. Umożliwia prowadzenie ewidencji importu z odroczeniem składania pełnych zgłoszeń celnych i zapłaty należności celnych.
Zgłoszenia celneW przypadku przywozu towarów do Wielkiej Brytanii wymagane będzie dokonanie (samodzielnie lub przez pośrednika) pełnego zgłoszenia do urzędu celnego. 
Zezwolenie na stosowanie specjalnej procedury celnejUmożliwia stosowanie niższych opłat celnych lub całkowitego zwolnienia z cła z tytułu przechowywanych, przetwarzanych, naprawianych lub tymczasowo użytkowanych importowanych towarów. Ma to zastosowanie na przykład w przypadku firm zajmujących się importem i naprawą zepsutych smartfonów. 
UKGTUKGT będzie mieć zastosowanie do wszystkich importowanych towarów, o ile nie mają zastosowania określone wyjątki. Kwota należności będzie zależeć od rodzaju towaru importowanego z UE
Odroczenie terminu płatności cła Umożliwia firmom comiesięczne regulowanie należności celnych zamiast uiszczania cła za poszczególne dostawy. O odroczenie terminu płatności cła można się ubiegać tylko wtedy, gdy dana firma regularnie importuje towary.
Deklaracje INTRASTATMiesięczne sprawozdanie składane przez przedsiębiorstwa, w przypadku których wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów w UE przekroczyła określony próg. Ma ono na celu umożliwienie rządom i UE monitorowania wymiany handlowej między krajami do celów statystycznych.

Czy Twoja firma sprzedaje produkty klientom z obszaru UE? Skorzystaj z przewodnika Azimo Business dotyczącego eksportu towarów do UE po Brexicie, który pomoże Ci zadbać o sprawne działanie Twojej firmy.

Czy Brexit będzie mieć wpływ na przelewy międzynarodowe? 

Są głosy, że opuszczenie UE przez Wielką Brytanię bez umowy o wolnym handlu lub podobnego porozumienia może wpłynąć na umocnienie euro. 

Jeśli Twoja firma dokonuje płatności na rzecz dostawców z UE, warto rozważyć zawarcie kontraktu terminowego forward na ewentualne planowane duże transakcje po okresie przejściowym. W ten sposób masz szansę uchronić swoje finanse przed skutkami nieprzewidywalnych wahań kursów walut

Więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku, w którym wyjaśniamy, jak uzyskać najlepszy kurs wymiany, a także piszemy na temat kontraktów terminowych forward i otrzymywania alertów walutowych.

W umowie przewozowej podmiotem odpowiedzialnym finansowo za odbiór przesyłki jest adresat. Zasadniczo, chociaż nie zawsze, adresat jest taki sam jak odbiorca.

Azimo Business to najszybszy, najtańszy i najbezpieczniejszy sposób dokonywania płatności biznesowych za granicą. Pobierz aplikację Azimo na iOS lub Androida i wysyłaj pieniądze do dostawców, wykonawców i freelancerów na całym świecie. Zarejestruj się już dziś i płać swoim pracownikom za granicą z maksymalnymi gwarancjami.