Uncategorized

Azimo competition – win a flight home (PL)

Regulamin:

1. Organizatorem promocji jest: Azimo Ltd (nr spółki: 07895399) z siedzibą pod adresem 173 Upper Street, Islington, N1 1RG.

2. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy Azimo, członkowie ich rodzin oraz wszystkie osoby, które w mają jakikolwiek związek z konkursem lub pomagają w jego organizacji.

3. Przystąpienie do konkursu nie wiąże się z obowiązkiem zapłacenia wpisowego ani dokonaniem jakiegokolwiek zakupu.

4. Link do konkursu i zasady przystąpienia do niego znaleźć można tutaj: https://azimo.com/pl/blog/

5. Zapisy kończą się o północy 24 grudnia 2016. Po tym terminie wzięcie udziału w konkursie będzie niemożliwe.

6. Maksymalna wartość nagrody to £500. Kwotę tę można wykorzystać wyłącznie na pokrycie całego lub części kosztu przelotu. Zwycięzca bierze pełną odpowiedzialność za swój paszport, wizę, ubezpieczenie turystyczne i spełnienie wszelkich innych wymogów, takich jak obowiązkowe szczepienia.

7. Nagroda wypłacana jest przelewem bankowym jako zwrot wszystkich lub części kosztów przelotu, na podstawie dowodu zakupu zarezerwowanego lotu (lub lotów). Nagroda nie może być przekazana innej osobie.

8. Zwycięzca musi zarezerwować lot do 30 kwietnia 2017. Po tej dacie niezrealizowane nagrody zostaną unieważnione.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymane zgłoszenia, bez względu na powód.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub wprowadzenia zmian w konkursie oraz niniejszym regulaminie bez uprzedzenia w przypadku katastrofy, wojny, rozruchów cywilnych i wojskowych, działania siły wyższej lub jakiegokolwiek faktycznego bądź domniemanego naruszenia wszelkich obowiązujących przepisów prawnych, a także wystąpienia jakichkolwiek innych wydarzeń będących poza kontrolą organizatora. Organizator poinformuje uczestników o wszelkich zmianach w przebiegu konkursu tak szybko, jak będzie to możliwe.

11. Zwycięzca zostanie wybrany drogą losową w sposób uczciwy i niezależny.

12. Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą e-mailową do 15 stycznia 2017 roku. Na wypadek braku możliwości nawiązania kontaktu ze zwycięzcą lub nieodebrania przez niego nagrody w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia organizator zastrzega sobie prawo odebrania mu nagrody i przyznania jej innej osobie.

13. Decyzje organizatora co do wszystkich spraw dotyczących konkursu będą ostateczne i żadna dalsza korespondencja nie będzie rozpatrywana.

14. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki uczestnictwa.

15. Konkurs wraz z niniejszym regulaminem podlega prawu angielskiemu, a wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Anglii.

16. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszystkich materiałach informacyjnych. Wszelkie dane osobowe dotyczące zwycięzcy lub innych uczestników będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującą w Wielkiej Brytanii ustawą o ochronie danych osobowych i nie zostaną ujawnione jakiejkolwiek stronie trzeciej bez uprzedniego uzyskania zgody uczestnika.

17. Zwycięzca zostanie ogłoszony po 15 stycznia 2017 r. i otrzyma wiadomość e-mail wysłaną z adresu PR@azimo.com.

18. Niniejsza promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, zatwierdzona, prowadzona czy powiązana z serwisem Facebook, serwisem Twitter ani jakimkolwiek innym portalem społecznościowym. Informacje przekazywane są wyłącznie spółce Azimo Ltd. i będą wykorzystywane zgodnie z powiązaną z konkursem polityką prywatności, dostępną na stronie www.azimo.com.